SHÇEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011/3 NOLU EK DERS GENELGESİ YAYINLANDI

shcekSHÇEK Genel Müdürlüğünün Ek ders genelgesi değişti yapılan bu değişiklikle muallâkta kalan ve bir çok konuya da açıklık getirmiş bulunmaktadır. Bunlarda başlıca göze çarpan değişikliklerde ek ders ücretinde faydalanan personelin kamp gezi vs gibi geçici görevlendirmelerde haftada 5 saate kadar fazladan ek ders ücreti ödenmesi, tayini çıkan personelin mehil müddeti iznini kullanırken ek ders ücretinin nasıl ödeneceği, Rehabilitasyon merkezlerinde kimlere %25 fazla ek ders ücreti nasıl ödeneceği ve en önemlisi kuruluşlarda dışarıda ek ders karşılığı görevli çalışan personelin 30 saat ek ders ödeniyorsa sigortaları tam ödenecek bu şekilde çalışan personelin mağduriyetini ortada kaldırmış bulunmaktadır, yapılan diğer bir önemli değişiklikte ek 8 olarak tanımladıkları mesai saatleri dışında verilen derslerle ilgili bu konuda yapılan değişiklik yönetici, öğretmenler ve melek elemanlının kendi mesleki formasyonları dışında ek 8 saat ders vermek istediklerinde usta öğreticisi belgesi istenecek örnekle açıklamak gerekirse kuruluşta görevli bir sosyal çalışmacı bağlama dersi vermeye kalkarsa bu durumda usta öğreticisi belgesi istenecek .

 

          2000/1648 sayılı“Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar”da 08.11.2010 tarihli 2010/1107 sayılı karar ile değişiklik yapılmıştır.

           Bu nedenle, Ek Ders Esaslarının uygulanmasına yönelik gerekli açıklamaları içeren bu genelge hazırlanmış olup, bu genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren ilgi genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

           Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklikler doğrultusunda yapılan ek ders uygulaması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

           A- Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi:            

           Esasların 5 inci maddesinde yönetici, öğretmen ve meslek elemanlarının inceleme, araştırma, planlama, programlama, eğitim, rehberlik ve yönetim gibi görevlerinden haftada 15 saatinin ders niteliğinde egzersiz görevi sayılacağı ve bu görev karşılığında ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

           Esasların 5 inci maddesinde sayılan unvanların gezi, kamp, sportif faaliyetler, sosyal kültürel etkinlikler, hizmet içi eğitim ve toplantılara katılmaları, hizmet alanların  tertip ve nakillerinde görevlendirilmeleri, açılması planlanan kuruluşun açılış çalışmaları ile merkez/taşra teşkilatında yapılan diğer görevlendirmelerde; görevli oldukları günlerde “Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi” karşılığında ek ders ücreti kesintisiz ödenir. Ödemenin yapılabilmesi için Valilik ya da Genel Müdürlük Makam Onayı alınmasına gerek bulunmamaktadır.

           5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi ile 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi hükmü doğrultusunda; Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özürlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri’nin sözleşmeli olmayan yönetici ve öğretmenlerine ek ders ücreti %25 fazlasıyla ödenecektir. Yöneticilerin vekaleten görevlendirilmeleri halinde %25 fazla ücretten faydalanabilmeleri için boş kadroya vekalet etmesi, asilde aranan şartları taşıması ve Bakan Onayı ile görevlendirilmesi gerekmektedir. Asli kadrosu bu kuruluşlarda olanların bu kapsamda olmayan diğer kuruluşlarda geçici görevlendirilmeleri halinde %25 fazla ek ders ücreti ödenmeyecektir.

           Kadrosu başka kuruluşta bulunan eğitim öğretim hizmetleri sınıfındaki personelin Valilik Makam Oluru ile Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özürlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde geçici görev ile görevlendirilmeleri halinde %25 fazla ek ders ücreti ödenebilecektir. Ancak DMK.176 ncı Maddesi doğrultusunda özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik kuruluşlarda görevli öğretmen ve yöneticilere ek ders ücretinin %25 fazla ödenmesi söz konusu olduğundan, çocuklara yönelik olmayan rehabilitasyon merkezlerindeki görevlilere %25 fazla ek ders ücreti ödeme yapılması mümkün değildir.

           Ek ders Esaslarının 5 inci maddesi kapsamında ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlanması nedeniyle 375 sayılı K.H.K.nin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ek ödemeden yararlanamayan personele; aylıksız izin hariç olmak üzere yıllık izin, mazeret ve hastalık izni gibi çeşitli nedenlerle göreve gelmedikleri günler ile çalışma günlerine rastlayan bayram tatili, yılbaşı tatili vb. tatil günlerinde de ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücreti ödenecektir. 

           B- Yöneticilere Ödenecek Ek Ders Ücreti:

Esasların 5 inci maddesi doğrultusunda ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücreti ödenen yöneticilere haftada 15 saat ek ders ücretinin yanı sıra,  Ek madde 1 ile haftada 10 saat daha ek ders ücreti ödenecektir.

            2- 11.12.2010 tarihli ve 27782 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1107 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle bu esasların 5 inci maddesinin sonuna eklenen cümle ile 4 üncü maddenin (d) bendinde sayılan unvanların vekâleten yürütülmesi halinde haftada 25 saat ek ders ücreti ödenebilmesi için vekâlet edilecek kadronun boş olması, asilde aranan şartları taşıması ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilmesi esastır.

            3- Esasların 4 (d) Maddesinde belirtilen boş yönetici kadrolarına görevlendirilenlerden;

                   a) Görevlendirildikleri kadroların SHÇEK Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde yazılı şartlarını taşıyan (il müdürlüğü için 6/g maddesi, il müdür yardımcılığı için 6/h maddesi, ilçe müdürlüğü ve şube müdürlüğü için 8/a maddesi, kuruluş müdürlüğü için 8/b maddesi, kuruluş müdür yardımcılığı için 8/c maddesi hükümleri), 657 sayılı D.M.K.nun 68/B maddesinde yazılı hizmet sürelerine haiz personelin görevlendirilmesinin Bakanlık Makamının Onayı ile yapılması halinde 25 saat ek ders ücreti ödenecektir.                

                   b) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 28/12/2010 Tarihli ve B.07.0.BMK.0.22-115904/20986 sayılı görüşleri doğrultusunda; Boş kadroya, atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilen:

            -Asli kadrosunda ders niteliğinde egzersiz mahiyetinde ek ders ücretinden faydalanan, bu nedenle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan ek ödemeden yararlanamayan personele,

            -Eğitim öğretim hizmetleri sınıfında bulunan personele,

            -Kadrosu gereği ek ders esasları kapsamında ek ders ücretinden yararlanamayan ancak ilgili mevzuat ve Kurumumuz görevde yükselme yönetmeliği uyarınca yönetici kadrolarına vekalet etme şartlarını taşıyan personele,

Esasların 5 inci maddesi ve Ek 1 inci maddeleri kapsamında ödenen haftalık 25 saat (15+10 saat) ek ders ücreti; aylıksız izin hariç olmak üzere yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni gibi çeşitli nedenlerle göreve gelemedikleri günler ile çalışma günlerine rastlayan bayram tatili, yılbaşı tatili ve benzeri günler için de kesintisiz ödenecektir. Ancak vekaletle görevlendirilen ve ek ders ücreti ödenen personele ayrıca 375 sayılı KHK gereğince ek ödeme yapılmayacaktır.

                  c) Esasların 4/d maddesinde sayılan unvanlara Valiliklerce geçici görevlendirilenlerin yöneticiye ödenen haftalık 25 saat (15+10) ek ders ücretinden faydalanma imkanı bulunmamaktadır.

            4- Dolu kadroya geçici olarak (kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan) vekalet eden personele boş kadroya vekalet görevi nedeniyle ödenen ek ders ücreti ödenmeyecektir.

           C- Geçici Görevlendirmelerde Ek Ders Ücreti:

           1-   Diğer Kurumlara Görevlendirme: 11.12.2010 tarihli ve 27782 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1107 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle Esasların 10 uncu maddesine eklenen fıkra ile Kurumumuz personelinden İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Genel Müdürlüğün görev ve hizmet alanları ile ilgili konularda geçici olarak görevlendirilen merkez ve taşra teşkilatı personeline asli görevleri için ön görülen ek ders ücreti kadrosunun bulunduğu birim tarafından ödenir.

            2- a) Diğer Kurumlardan Görevlendirme: Kurumumuzun ek ders ücreti ödenmekte olan ilgili birimlerinde, diğer kamu idarelerinden geçici görevle görevlendirilen öğretmenler ile Esasların 4 üncü maddesinin (f) bendinde belirtilenlere,  fiilen görev yaptıkları sürece haftada 15 saat egzersiz mahiyetinde ek ders ücreti ödenir. Bu personelin 4/d maddesinde sayılan unvanlara Valilikçe geçici görevlendirilmeleri halinde de haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

            Ancak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından geçici olarak görevlendirilenlerden eğitim öğretim hizmetleri sınıfında bulunanlar dışındakilerin kendi kurumlarından 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve buna dayanılarak çıkarılan genelgelere göre ek ödemeden yararlanmaları halinde Kurumumuzdan ek ders ücreti almaları mümkün değildir.

                  b) Kurumumuzun ek ders ücreti ödenmekte olan ilgili birimlerindeki Esasların 4/d maddesinde sayılan unvanlara diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eş ve daha yüksek unvanlı görevlerde bulunanların Valiliklerce geçici görevlendirmelerinde haftalık 25 saat egzersiz mahiyetinde ek ders ücreti ödenir. Bu personelin kendi kurumlarından 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve buna dayanılarak çıkarılan genelgelere göre ek ödemeden yararlanmaları halinde Kurumumuzdan ek ders ücreti almaları mümkün değildir.

            D-  Nöbet Görevi:

            Ek ders Esaslarının 9 uncu maddesine göre “Sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan personelin nöbet tutmaları halinde, her nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 9 saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz.”

 

           E-  Nöbet İzni:

           Nöbet Görevinin sona ermesiyle başlayan ve tutulan nöbet saatleri kadar istirahatı içine alan izindir.

           657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi 40 Saat olarak belirlenmiştir. Nöbet görevini yerine getirdikten hemen sonra izni kullanıldığında haftalık 40 saatlik çalışma süresi elde edilmektedir. Bu nedenle; Nöbet görevini ifa eden personele nöbetten çıkılan gün izin kullandırılması esas olmakla beraber İdarece çalışmasına ihtiyaç duyulması ve kendi rızasıyla nöbet sonrası mesaisine devam etmesi nedeniyle izinlerinin aynı ya da takip eden hafta içinde kullandırılamaması halinde,  nöbet iznini zamanında kullanamayan personele nöbeti karşılığı her 8 saat için 3 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirilmesi gerekir.  

           F-  Mehil Müddeti:    

           Mehil müddetinde özlük haklarının devam etmesi nedeniyle, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda ek ödemeden faydalanamayan ve ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığında ek ders ücreti alan personelin (öğretmen hariç) nakil olması halinde mehil müddetinin bitiminden sonra göreve başladığı kuruluş tarafından mehil müddetinde geçen süreye yönelik ek ders ücreti ödenecektir.

          G- Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirme:

           1- 11.12.2010 tarihli ve 27782 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1107 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Esasların 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile (a) bendinde yapılan değişiklikle;

                 a) Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı tarafından düzenlenen her derece ve türdeki hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler, sosyal hizmet kuruluşlarında meslek elemanı sayısının yetersiz olması halinde  hizmet alanlara yönelik psiko-sosyal destek programları, beden eğitimi ve spor çalışmaları, kamp, izcilik, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda mesai saati dışında ders ücreti karşılığı görevlendirme yapılabilecektir.

                 b) Taşra teşkilatında hizmet verilen kesimin tiyatro, sinema, konser, panayır, şenlik, kutlama, gezi, kamp, piknik vb. yerlere götürülüp getirilmesi, hastalık, nakil vb. nedenle refakat edilmesi gibi faaliyetlerde görevlendirilen, katılımcı ve gözetmen konumunda olan, il, ilçe sosyal hizmet müdürlüklerinde kurulan heyetlerde görev alan ve hizmet alan kesime yönelik rehberlik yapan sözleşmeli statüde olmayan yönetici, öğretmen ve meslek elemanlarına mesai saatleri dışında görevlendirilmeleri nedeniyle haftada 5 saate kadar ders ücreti ödenebilecektir. Ders ücreti ödenebilmesi için hizmetin mesai saati dışında olduğunun, personelin o hizmetle görevlendirildiğinin ve hizmetin ifa edildiğinin belgelendirilmesi şarttır. Bu etkinliklerde hizmet alan kişi sınırlaması bulunmamaktadır.

                 c) Merkez teşkilatında sözleşmeli personel ile ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücreti alan personel dışındaki mesleklerden Esasların 6/a maddesi doğrultusunda birinci fıkrada yazılı konularda haftada 15 saate kadar Makam Onayına istinaden görevlendirme yapılabilecektir.                    

                 d) Esasların 6/a maddesi kapsamında görevlendirme yapılan çalışmalarda etkinliklerin hizmet içi eğitim, seminer, kurs vb. sınıf etkinlikleri olması halinde en az 10 katılımcı olması gerekmektedir. Aday memur eğitimlerinde ve kuruluşta bulunan hizmet alan sayısının 10 kişinin altında olduğu durumlarda bu sayı aranmaz. Ancak aday memur ya da hizmet alanın tamamı esas alınır.        

                  e) Ders niteliğinde egzersiz görevi nedeniyle ek ders ücretinden yararlananlara mesai saatleri içerisinde Esasların 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyetleri yapmaları halinde ücretli ders görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmez. Ancak bu personele mesai saatleri dışında Esasların 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri halinde Esasların 6/a maddesi doğrultusunda haftada 5 saati geçmeyecek şekilde, 6/c maddesi doğrultusunda haftada 8 saati aşmamak üzere ek ders ücreti ödenir.  İhtiyaca binaen aynı hafta içinde 6 ncı maddenin (a) ve (c) fıkraları doğrultusunda ayrı ayrı görevlendirme yapılabilir. Esasların  6/a maddesi doğrultusunda yapılan görevlendirmelerde öğretici belgesi istenmez. Personelin mesleki formasyonu dışındaki görevlendirmeler 6/c kapsamında olup öğretici belgesi gerektirmektedir.  

           2-   Öğretmen ve meslek elemanının sayısal yetersizliği ya da çalışma yapılacak konuda kurum içinden yetkin personel bulunmaması halinde kurum dışından görevlendirme yapılabilecektir.

            3- Sözleşmeli personel Esasların 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyetlerde çalıştırılabilir. Ancak bu faaliyetlerde görev alan sözleşmeli personel ek ders ücretinden yararlanamaz.

          4- Yöneticilerin mesai saati dışında denetim görevini yerine getirmeleri yöneticilik görevleri arasında yer almaktadır. Bu görevleri ücretli ders görevi sayılmayacağından bu nedenle ek ders ücretinden yararlanamazlar.

            5-   Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerin düzenlenmesiyle ilgili komisyonda görev yapanlara bu görevi yapmaları karşılığında ek ders ücreti ödenmez. 

            6-   Yatılı ve gündüzlü kuruluşlarda görev yapanların görev tanımlarında yer alan ve mesai saatleri içerisinde rutin olarak yaptıkları görevin devamı niteliğindeki hafta sonu ve mesai saatleri dışındaki çalışmalardan dolayı esasların 6 ncı maddesinin (c) bendi doğrultusunda ders ücreti karşılığı görevlendirme yapılamaz.

            7-  Esasların 6 ncı maddesi (b), (c), (d) fıkraları doğrultusunda ek ders görevi ile yerine getirilmesi düşünülen konunun; Kuruluşun yıllık iş programında yer alan konulardan seçilmesi esastır.

           8-  Hizmet alan kesimin yararlanacakları etkinliklerde personel yığılmasının ve program çakışmasının engellenmesi için Yönetimin hazırlayacağı bir program çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

           9-  Kişilerin öğretici belgesine sahip bulunmaları; ücretli ders görevi verilmesini zorunlu kılmamaktadır. Ders görevi idare tarafından mevzuat hükümleri doğrultusunda ihtiyaçlar göz önünde tutularak verilir

           10-   6 ncı madde (b), (c), (d) fıkraları kapsamında görevlendirme yapılan çalışmalarda etkinliklerin seminer, kurs vb. sınıf etkinlikleri olması halinde en az 10 katılımcı, çeşitli sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerden biri olması halinde çalışmanın niteliğine göre en az bir ekip/takım olması, aynı zamanda bir katılımcının aynı gün birden fazla etkinliğe katılmaması gerekir.

           11- İş programının hazırlanması sırasında Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu tarafından çalışmanın konusu, hizmet alacak kişilerin sayı ve isimleri belirlenecektir. Yapılacak çalışmanın süresi, hangi gün ve saatler arasında verileceği, belirlenen konuda çalışma yapacak kişi kurum içinden ya da dışından yönetim tarafından planlanacaktır.

          12-   Esasların 6/c maddesi doğrultusunda çalışma yaptırılacak kişiler için Valilik Onayı toplu olarak değil konu ve kişi bazında tek olarak alınmalıdır. Onayda söz konusu çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğunun gerekçeleri ve çalışmanın süresi belirtilmeli, Onaya ayrıntılı program, hizmet alacak kişilerin listesi ile İş programı eklenmelidir.

          13-  Bakanlar Kurulu Kararının 6 ncı maddesinin (b),(c),(d) fıkralarına istinaden ücretli ders görevi ile görevlendirilenler; günlük program dahilinde fiilen çalışma yaparak ek ders ücretinden faydalanabileceklerdir. Çalışma sırasında sistemde tanımlı katılıma ve etkinlik takibine yönelik formlar doldurularak çalışma sonrasında Kuruluş Müdürü tarafından onaylanacaktır.

          14-  Verilecek hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, eğitimi ya da hizmeti verecek olan kurum içinden ya da dışından Esasların 6 ncı maddesinin (b),(c),(d) fıkraları doğrultusunda görevlendirilen personelin ya da kişinin öğretici belgesine sahip olması gerekir. Ancak; Esasların 6/b maddesi doğrultusunda görevlendirileceklerden mesleki formasyonları ile ilgili konularda öğretici belgesi istenmeyecektir. Ayrıca kurum personelinden kurum mevzuatındaki görev tanımında yer almayan konularda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora v.b belgesi/diploması bulunanlardan ayrıca öğretici belgesi istenmez.                                                                                                                                                                                  

           Örnek 1. Yetiştirme Yurdunda görevli matematik branşında lisans eğitimi almış bir öğretmenin kuruluş mevzuatındaki görev tanımında; grup sorumlusu olarak çocukların sağlıklı gelişimleri amacıyla, temizlik, düzen, giyim, yemek yeme, oyun ve benzeri konularda olumlu alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak, çocukları yeteneklerine ve isteklerine göre sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yönlendirmek ve bu konularda çalışmalarda bulunmak gibi branşı dışında rehberlik göreviyle görevlendirilmiş olması söz konusudur.  Bu nedenle mesai saatleri dışında kuruluştan hizmet alanlardan oluşan karma bir gruba Üniversite Sınavına Hazırlık Kursu vb. ders, kurs vermesi durumunda öğretici belgesi istenmez.

           Örnek 2. Kuruluşta görevli bir hemşirenin mesai dışında bakım elemanlarına bakım ile ilgili kurs vermesi ya da hizmet alanlara ilk yardım dersi vermesi halinde öğretici belgesi istenmez.

           Ancak; Yönetici, öğretmen ve diğer meslek elemanlarının mesleki formasyonları dışında bir konuda (örneğin matematik öğretmeninin bağlama kursu vermek üzere) mesai dışında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmeleri durumunda öğretici belgesi istenecektir.

           15-  Çalışma yapılacak konuda öğretici belgesine sahip olan kişi bulunamadığında diğer belgelerin geçerliliği Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonunca kişinin bilgi, beceri ve öğretme kabiliyetiyle birlikte değerlendirilerek rapor edilecektir. Nihai kararı Kuruluşun bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı verecektir. Daire Başkanlıkları da bu tür talepleri değerlendirirken kuruluşun hizmet verdiği grubu, personeli ve bütçe olanaklarını göz önünde tutacaklardır.

           16- Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özürlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ek ders esaslarının 6 ıncı maddesinin (d) bendinin birinci alt bendine göre Kurum dışından ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen resmi görevi olmayanlar DMK 176 ıncı Maddesi doğrultusunda öğretmen ve yöneticilere ödenen %25 fazlasıyla ödemeden yararlanamazlar.

           17- Esasların 6 ncı maddesi (b) ve (d) fıkralarına göre ek ders ücreti karşılığı görevlendirilecek kişiler; kuruluşta nöbet ve benzeri görevlerde çalıştırılamazlar. Söz konusu kişiler hakkında alınacak Genel Müdürlük Makam Onayları kuruluşların bağlı oldukları Daire Başkanlıklarından talep edilecektir. Bu kişilerin ücret karşılığı ek ders vermelerine ilişkin alınacak Makam Onayına ilişkin esas teşkil edecek belgeler şunlardır:

            - Başvuru dilekçesi (il Müdürlüğüne verilecek, T.C. Kimlik Numarası bulunacak)

            -Diploma fotokopisi (Kuruluş Müdürü tarafından onaylanmış),

            -Özel yetenek alanında resmi kurum ve kuruluşlar ile mesleki dernek, birlik, oda, vakıf, federasyon, konfederasyondan alacakları öğreticilik yapabileceğine ilişkin belge,

            -Resmi görevi varsa çalıştığı kurumdan aldığı izin belgesi,

            -Çalıştıkları kurumda ek ders alıyorlar ise aldıkları ek ders saati ile mevzuat çerçevesinde almaları gereken ek ders saatlerinin sayısını gösteren belge,

             -Kuruluşun Yıllık İş Programı

            H-  Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Prim Ödemeleri:

            Esasların "Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirme" başlıklı 6 ncı maddesinin (d) bendinde; “En az Lise mezunu olup, konularında yeterli bilgi, beceri ve mesleki formasyona haiz bulunduklarını belgelendirmek koşuluyla; Resmi  görevi  bulunmayanlara  haftada  30  saate kadar ek ders görevi verilebilir, ...” denilmektedir.

            Genel Müdürlük makam Onayına istinaden ek ders ücreti karşılığında çalıştırılacak kişilerin görevlendirmelerinde aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması ile ilgili iş ve işlemlerin 12/05/2010 tarihli ve 2010/27579 sayılı R.G. de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca yapılması gerekmektedir.

            Haftalık 30 saatin altında ek ders görevi ile görevlendirilenler; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 101 inci maddesinin (1) fıkrasında kısmi süreli çalışma “Sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar kısmî süreli çalışmadır.” şeklinde tanımlanmıştır.

            Aynı maddenin (3) fıkrasında prim ödeme gün sayısı “İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.” şeklinde tanımlanmıştır.

           Haftalık 30 saat ek ders görevi ile görevlendirilenler; söz konusu yönetmeliğe göre emsal işçiye göre üçte ikisi oranında çalışması nedeni ile kısmi süreli çalışma olarak değerlendirilmeyip, aylık olağan çalışma süresi 30 iş günü üzerinden hesaplanarak prim ödemesi yapılır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Saturday the 2nd. Design: Hostgator Coupon. AİLE BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI BİLGİ PAYLAŞIM 2014 CEMAL ASLAN
Copyright 2012

©