AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN HÜKMÜMDEN KARARNAME.

personel08.06.2011 tarihinden Başbakan tarafından açıklanan yeni bakanlar kurulu listesi içinden bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili Kanun Hükmünden Kararname aynı gün 08.06.2011 tarihli resmi gazetenin 27958  mükerrer sayısından yayımlandı.

Resmi gazetede yayımlanan Kanun Hükmünden Kararnameye göre özetle şu açıklamak gerekirse kararnamenin geçici

9.maddesinden, Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları ile bu kuruluşların personeli, borç ve alacakları, tüm varlıkları, araç, gereç ve taşınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idarelerine devredilir.

Denmektedir bu nedenle Sosyal Hizmetlerin Taşradaki Kuruluşları Bakanlar Kurulu Kararıyla İl Özel İdarelerine devredileceği belirlenmiştir .

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Kadının Statüsü, Aile ve Sosyal Araştırmalar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlükleri, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Süvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılmıştır.

- Kurulan yeni Bakanlık, 31/12/2011 tarihine kadar teşkilanlanmasını tamamlayacaktır.

- Tüm personel Bakanlığa devredilmiştir. İki istisna bulunmaktadır. SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü personelinin devri olmayacaktır. SHÇEK taşra personeli (taşra döner seröaye memurları dahil), il özel idaresine devredilecek

Yeni düzenleme ile birlikte SHÇEK merkez teşkilatı ve diğer kapatılan kurumlardaki üst yöneticilerin tümünün görevi sona ermiş sayılacaktır. Bunlardan döner sermaye merkez müdürü, müşavir, şube müdürü, müdür, özel kalem müdürü, il müdürü ve il müdür yardımcıları ihdas edilecek "Araştırmacı" kadrolarına, diğerleri üst yöneticiler ise bakanlık Müşaviri kadrolarına atanacaktır. Üst yönetici dışında kalan personel ise, eğer unvanını karşılığı yeni kurulan bakanlığın kadroları arasında var ise aynı unvanla atanacaktır. Unvanı değişen veya kaldırılanlar ise Bakanlığın uygun göreceği memur kadrolarına atanacaktır.

- Personel devri sırasında eski kadronun maaşı ile yeni kadronun maaşı arasında fark ise personele fark tazminatı verilecektir.

- Uzman ve uzman yardımları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı ile yardımcısı kadrolarına; başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ise Aile ve Sosyal Politikalar Başdenetçici, denetçisi ve denetçi yardımcısı kadrolarına atanmış sayılacak.

Kararnamenin Tamamı İçin Tıklayın

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

MAKALE ARAMA